Avís legal i Política de privadesa

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Projecte Pyrpastum – Gestió Rurbans, amb l’Associació Rurbans com a portaveu dels socis del projecte Pyrpastum, amb NIF: G25539339, d’ara endavant Pyrpastum, en qualitat de titular del web pyrpastum.eu, amb adreça a Crta. C-13, km 131, Edifici el Racó, codi postal 25594 de Rialp, Catalunya, direcció de correu electrònic info@rurbans.org i telèfon +34 671 649 362, procedeix a comunicar-los la informació que conforma i regula les condicions d’ús d’aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicada sota el domini pyrpastum.eu, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de pyrpastum.eu atorga la condició d’Usuari de pyrpastum.eu, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb elles, s’abstindrà d’utilitzar pyrpastum.eu. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, de manera que la versió publicada per Pyrpastum pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a pyrpastum.eu.

A través de pyrpastum.eu, Pyrpastum facilita a l’Usuari l’accés i utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per Pyrpastum o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar pyrpastum.eu i els continguts conforme a la legislació vigent, l’Avís Legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc dels Continguts que conformen pyrpastum.eu, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquests termes, l’Usuari s’obliga i es compromet a NO emprar qualsevol dels Continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per Pyrpastum, d’un altre Usuari o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part de pyrpastum.eu, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingui accés en la seva condició d’Usuari de pyrpastum.eu, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot plegat, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de Pyrpastum, que és titular d’aquests drets, o bé que estigui legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Pyrpastum o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d’aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L’Usuari s’abstindrà d’obtenir i d’intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s’hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que s’emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web pyrpastum.eu, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a pyrpastum.eu són propietat de Pyrpastum o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s, en cap cas, que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, com tampoc cap dret d’explotació que existeixi o pugui existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera, els Continguts són propietat intel·lectual de Pyrpastum, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són de titularitat de Pyrpastum o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de Pyrpastum o de tercers inclosos en pyrpastum.eu que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE PYRPASTUM.EU

Pyrpastum no garanteix la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a pyrpastum.eu, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esforços, per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant, Pyrpastum no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’Usuari provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Pyrpastum exclou, excepte les contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de pyrpastum.eu i dels Continguts, a l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que l’Usuari hagués pogut atribuir a pyrpastum.eu i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Pyrpastum no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a pyrpastum.eu no implica l’obligació per part de Pyrpastum de controlar l’absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l’Usuari, en tot cas, tenir la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que Pyrpastum no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de pyrpastum.eu, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari emprat per la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei de pyrpastum.eu i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, Pyrpastum, quan sigui possible advertirà prèviament de l’acabament o suspensió de pyrpastum.eu.

QUALITAT DE PYRPASTUM.EU

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de pyrpastum.eu, Pyrpastum posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació de les pàgines d’aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Pyrpastum és exclòs de tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de pyrpastum.eu. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Pyrpastum a l’Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sometent als Jutges i Tribunals de la província de Catalunya, renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que pugui correspondre-li.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES DE LA BORSA DE TREBALL

Els Usuaris que publiquin ofertes i/o demandes de feina accepten que les seves dades quedaran publicades a la Web pyrpastum.eu i que, per tant, seran publiques i accessibles a altres Usuaris que consultin la web, amb tot el que això pugui comportar.

PERSONES CANDIDATES

Protecció de dades

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de persones demandants de feina” 

Responsable del tractament: Pyrpastum.

Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades de les persones demandants d’ocupació que han publicat la seva candidatura en la borsa de treball del Pyrpastum.

Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.

Destinataris: Pyrpastum no cedirà les dades a tercers, però queda clar que les dades introduïdes en les demandes de feina estaran publicades i accessibles a tots els Usuaris de la web que les consultin.

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Associació Rurbans Crta. C13 km 131 25594 . Rialp (Lleida), o correu electrònic adreçat a info@rurbans.org signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut.

EMPRESES

Protecció de dades

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de l’empresariat o de les persones que ofereixen feina”

Responsable del tractament: Pyrpastum.

Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades de l’empresariat o de les persones que ofereixen feina en la borsa de treball del Pyrpastum.

Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.

Destinataris: Pyrpastum no cedirà les dades a tercers, però queda clar que les dades introduïdes en les ofertes de feina estaran publicades i accessibles a tots els Usuaris de la web que les consultin.

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’ Associació Rurbans Crta. C13 km 131 25594 . Rialp (Lleida) o correu electrònic adreçat a  info@rurbans.org signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut.

 

Política de privadesa

INTRODUCCIÓ

A Pyrpastum, sensibilitzats amb les necessitats dels usuaris d’Internet i conscients de la importància de la rigorosa privacitat de la informació personal que ens confien, incloem aquesta declaració de privacitat amb l’objecte del fet que siguis conscient de la política en el tractament de les dades personals que s’obtenen dels visitants i usuaris.

Com usuari, acceptes aquestes condicions pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar en la web. Si no ho acceptes, has d’abandonar la web, sense fer ús d’ella ni del seu contingut, i sense accedir a les pàgines enllaçades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

El titular del lloc i responsable del tractament de dades és Projecte Pyrpastum – Gestió Rurbans, amb l’Associació Rurbans com a portaveu dels socis del projecte Pyrpastum, amb NIF: G25539339, per contactar-hi pots utilitzar el correu electrònic info@rurbans.org, el telèfon +34 671 649 362 o el correu postal Crta. C-13, km 131, Edifici el Racó, codi postal 25594 de Rialp, Catalunya.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

En la nostra web, existeixen apartats específics on pots anotar les teves dades per rebre informació sobre actualitzacions de la nostra web i d’alguns programes que es distribueixen. Nosaltres t’assegurem que la informació que ens facilitis serà gestionada de manera confidencial.

Les dades s’emmagatzemaran mentre existeixi previsió del seu ús per a la fi pel qual van ser recollides.

No es fan preses de decisions automatitzades amb les teves dades.

La web pot utilitzar cookies, consulta la nostra política de cookies.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

L’ús de les teves dades s’efectua perquè ens dónes el teu consentiment per utilitzar les que ens proporciones en els formularis per un ús específic que s’indica en cadascun d’ells. Les teves dades només són necessàries per a usos concrets pels quals se’t demana l’aprovació, si no ho aproves, aquests serveis no són possibles.

TRANSFERÈNCIES I CESSIONS DE DADES

Existeix un compromís ferm per part nostre que les dades que proporcionis a Pyrpastum, no seran venudes ni cedides a terceres persones sense el teu previ consentiment, per a cap concepte o circumstància, excepte consentiment exprés o obligació legal. Les dades incorporades a la borsa de treball en forma d’oferta o demanda d’ocupació estaran publicades i accessibles a tots els usuaris de la web que els consultin, ja que la seva publicació comporta el consentiment per la teva part, mitjançant l’acceptació de l’avís legal i la política de privacitat i protecció de dades.

La nostra web conté enllaços cap a altres webs de tercers. Pyrpastum no es fa responsable per les polítiques i pràctiques de privacitat d’aquestes altres webs.

DRETS DELS INTERESSATS

Tens dret a accedir a la informació que sobre la teva persona estigui emmagatzemada en les nostres bases de dades, rectificar-la en cas d’errada, suprimir-la, limitar-la, oposar-te al seu tractament i retirar-ne el consentiment si aquest és el teu desig. Per fer-ho només has d’escriure un e-mail a l’adreça de correu electrònic: info@rurbans.org d’on et contestarem qualsevol consulta, comentari, aclariment que ens facis al respecte.

Per a més informació sobre temes relacionats, la web de referència de la Xarxa espanyola és l’Agencia de Protección de Datos, on tens dret a reclamar.