Seminari final de projecte / Séminaire de fin de projet

Els dies 2, 3 i 4 de desembre a partir de les 10 del matí es celebraran els seminaris finals del projecte Pyrpastum en format virtual. Ja estan obertes les inscripcions!

Les inscriptions des séminaires virtuels de fin de projet Pyrpastum (2, 3 et 4 décembre, à 10 heures du matin) sont maintenant ouvertes!

Les formacions ramaderes, la cooperació, l’ofici de pastor i vaquer al Pirineu, les possibilitats laborals i la difusió dels resultats del projecte seran els punts clau dels tres seminaris

Les trois séminaires traiteront des formations agricoles de montagne, de la coopération, du métier de berger et vacher dans les Pyrénées, des opportunités d’emploi et de la diffusion des résultats du projet

02/12/2020, 10h-11:30h:

Les formacions agro-ramaderes i la cooperació: quines formacions puc fer per ser pastor, vaquer o ramader? Com ha incidit la cooperació transfronterera en l’àmbit de la formació contínua i inicial?

Les formations agricoles de montagne et la coopération: quelles formations puis-je faire pour devenir berger, vacher ou éléveur de montagne? Comment la coopération transfrontalière a façonné la formation continue et initiale?

03/12/2020, 10h-11:30:

L’ofici de pastor i vaquer al Pirineu: quantes muntanyes guardades tenim en els nostres territoris? Qui hi treballa? Com s’hi treballa? – Presentació de la borsa de treball agro-ramader del Pirineu

Le métier de berger et vacher dans les Pyrénées: quels sont les types d’estives gardées sur nos territoires? Qui y travaille? Comment sont-elles organisées? Présentation de la bourse d’emploi agricole des Pyrénées
04/12/2020, 10h-11:30:

Donem a conèixer els oficis a muntanya: presentació dels materials de difusió sobre els oficis de pastor, vaquer i ramader als territoris de muntanya – Resum dels resultats del projecte

Faisons connaître les métiers de la montagne: présentation des outils de communication autour des métiers de berger, vacher et éleveurs en zone de montagne – Résumé des résultats du projet

Socis / Partenaires:

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.