OFERTA DE FEINA / OFERTA DE TRABAJO /
OFFRE D’EMPLOI
ID 4056

FINCA / EXPLOTACIÓN / FERME:
Betara sl


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: juliol 4, 2024

CONTACTE / CONTACTO / CONTACT
Persona de contacte / Persona de contacto / Personne à contacter: jordi clos
Telèfon/ Téléphone: +34693510436
Correu electrònic / e-mail: jclos@bertara.es
Adreça web / Sitio web / Adresse internet: www.betara.cat

SOBRE LA FINCA / SOBRE LA EXPLOTACIÓN / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Descripción de la empresa / Description de l’entreprise:
empresa elaboradora de Formatges Artesans del LLuçanès, amb Granja Propia de Ovelles i Cabres
Tipus d’explotació / Tipo de explotación / Type d’exploitation: semi-intensiva / semi-intensive
Tipus de bestiar / Tipo de animales / Type d’animal: oví / ovin,
Cens d’animals / Censo de Animales / Recensement d’animaux: 400 ovelles
Aptitud productiva / Aptitud productiva / Production: llet / lait
Hectàrees i tipus de conreu / Hectáreas y tipo de cultivo / Hectares et types de culture: -
Hectàrees i tipus de pastura / Hectáreas y tipo de pastos / Hectares et type de pâturage: -
Tipus de venda / Tipo de ventas / Type de vente: -venda al sector Tradicional

LLOC / LUGAR / LIEU
Comarca / Comarca / Département: Altres comarques o departements/ Autres comarques ou départements
Municipi / Municipio / Secteur: lluçanès
Poble / Pueblo / Village ou lieu-dit: perafita
Localització geogràfica / Localización geográfica / Localisation géographique: {42.0427828,2.1092633386230553}


LLOC A COBRIR I REQUISITS / PUESTO A CUBRIR Y REQUISITOS / POSTE À POURVOIR ET EXIGENCES

Lloc a cobrir / Puestos a cubrir / Poste à pourvoir: pastor.a / berger.ère,
Nº llocs ofertats / Nº de puestos ofertados / Nombre de postes proposés: 1
Detall de les funcions del treball / Detalle de las funciones de trabajo / Détails des tâches à réaliser: Manteniment de la FInca durant 5 dies de la setmana. Matins o Tardes. Munyir 400 ovelles tindre tot l'espai acondicionat.
Nivell formatiu / Nivel formativo / Niveau de formation:
Anys d’experiència / Años de experiencia / Années d’expérience: cap
Permisos de conduir / Permiso de conducir / Permis de conduire: B
Competències / Competéncias / Compétences: ganes de treballar i acostumat al bestiar.
Idioma vehicular / Lengua / Langue:
Dies de descans / Dias de descanso / Jours de congé: 1,5
Allotjament i manutenció / Alojamiento y manutención / Hébergement et repas: no
Durada contracte / Duración del contrato / Durée du contrat: indefinit / CDI
Dates del contracte temporal / Fechas del contrato temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Tipo de jornada / Type de journée: 8h
Remuneració / Remuneración / Rémunération: 1500 eu.
Nivell del conveni (França) / Nivel de Convenio (Francia) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Otras condiciones laborales / Autres conditions de travail: