OFERTA DE FEINA / OFERTA DE TRABAJO /
OFFRE D’EMPLOI
ID 3935

FINCA / EXPLOTACIÓN / FERME:
Granja La Casilla


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: juny 18, 2024

CONTACTE / CONTACTO / CONTACT
Persona de contacte / Persona de contacto / Personne à contacter: Sebastià Feliu Gabarra
Telèfon/ Téléphone: +34654101835
Correu electrònic / e-mail: sebastiafeliu1@gmail.com
Adreça web / Sitio web / Adresse internet:

SOBRE LA FINCA / SOBRE LA EXPLOTACIÓN / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Descripción de la empresa / Description de l’entreprise:
Vacas de cria
Tipus d’explotació / Tipo de explotación / Type d’exploitation: extensiva / extensive
Tipus de bestiar / Tipo de animales / Type d’animal: boví / bovin ,
Cens d’animals / Censo de Animales / Recensement d’animaux: 70
Aptitud productiva / Aptitud productiva / Production: carn / viande
Hectàrees i tipus de conreu / Hectáreas y tipo de cultivo / Hectares et types de culture: -
Hectàrees i tipus de pastura / Hectáreas y tipo de pastos / Hectares et type de pâturage: -
Tipus de venda / Tipo de ventas / Type de vente: -

LLOC / LUGAR / LIEU
Comarca / Comarca / Département: Pallars Sobirà
Municipi / Municipio / Secteur: Alins
Poble / Pueblo / Village ou lieu-dit: Àreu
Localització geogràfica / Localización geográfica / Localisation géographique: {42.58762172346457,1.3284319360595864}


LLOC A COBRIR I REQUISITS / PUESTO A CUBRIR Y REQUISITOS / POSTE À POURVOIR ET EXIGENCES

Lloc a cobrir / Puestos a cubrir / Poste à pourvoir: vaquer.a / vacher.ère, Sería granjero/pastor de vacas
Nº llocs ofertats / Nº de puestos ofertados / Nombre de postes proposés: 1pastor
Detall de les funcions del treball / Detalle de las funciones de trabajo / Détails des tâches à réaliser: Una persona que cuide de los animales así como de los campos
Nivell formatiu / Nivel formativo / Niveau de formation:
Anys d’experiència / Años de experiencia / Années d’expérience: 1año de experiencia
Permisos de conduir / Permiso de conducir / Permis de conduire: A
Competències / Competéncias / Compétences: Respetuoso, trabajador ,ganas e ilusión por trabajar así como buena salud física y .ental
Idioma vehicular / Lengua / Langue:
Dies de descans / Dias de descanso / Jours de congé:
Allotjament i manutenció / Alojamiento y manutención / Hébergement et repas: Alojamiento
Durada contracte / Duración del contrato / Durée du contrat: temporal / CDD
Dates del contracte temporal / Fechas del contrato temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Tipo de jornada / Type de journée:
Remuneració / Remuneración / Rémunération: 1200€
Nivell del conveni (França) / Nivel de Convenio (Francia) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Otras condiciones laborales / Autres conditions de travail: